Menu

Opis kierunku

Chcesz zdobyć uprawnienia do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego i pomagać tym, którzy bez Twojej pomocy nie poradzą sobie w społeczeństwie? Wybierz oligofrenopedagogikę – kierunek o trudnej nazwie, ale prostym przesłaniu: nauka jest dla każdego. Po studiach będziesz posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne przy podejmowaniu działań edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną. Oligofrenopedagog to zawód, który nie sprawi Ci zawodu!

 • Tryb nauczania:

  wieczorowy
  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  470 (350 godzin zajeć dydaktycznych, 120 godzin praktyk) godzin

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • EGZAMIN:

  egzamin końcowy

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Domy pomocy społecznej

 • Ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym

 • Placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 • Specjalistyczne poradnie

 • Szkoły integracyjne

 • Szkoły specjalne

 • Terapie zajęciowe

 • Zakłady pracy chronionej

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Metodyka nauczania i wychowania osób lekko upośledzonych umysłowo

 • Metodyka opieki i wychowania osób głębiej upośledzonych umysłowo

 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce

 • Współczesne zagadnienia oligofrenopedagogiki, w tym relacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną i praca z rodziną